Reklamační řád

ZÁRUKA, REKLAMACE VAD PŘEDMĚTU KOUPĚ, SERVIS

1. záruční doba 

Prodávající odpovídá kupujícímu za vady předmětu koupě, které se vyskytnou v záruční době. Záruční doba činí v případě spotřebitelských smluv (§ 52 a násl. Občanského zákoníku) 24 měsíců. V ostatních případech činí záruční doba 12 měsíců, pokud u jednotlivého konkrétního zboží nebude určena záručním listem*) doba kratší. V případě záruky poskytnuté záručním listem, odpovídá prodávající kupujícímu za vady předmětu koupě pouze v rozsahu vymezeném v záručním listě. *) nebo jiným dokladem, např. dodací list, který obsahuje předepsané náležitosti

2. oznámení vady 

Práva z odpovědnosti za vady je povinen uplatnit kupující u prodávajícího v záruční době, jinak zaniknou, a to výhradně elektronickou formou na internetové adresewww.satan.cz pod odkazem "Reklamace", resp. vyplněním elektronického formuláře. Na základě vyplnění všech náležitých údajů v elektronickém formuláři o reklamaci, obdrží kupující "Reklamační protokol s číslem reklamace", který podepsaný a v tištěné podobě zašle společně s vadným zbožím na své náklady na adresu prodávajícího, a to bez zbytečného odkladu po zjištění vady zboží. Prodávajícím nejsou přijímány zásilky na náklady prodávajícího (např. na dobírku). Prodávající v případě uznané reklamace, respektive u opraveného zboží toto dopraví na své náklady kupujícímu. Odstranění vad zboží zajistí v záruční době na svůj náklad prodávající u osob autorizovaných výrobcem zboží k provádění servisních oprav nebo u jiných odborně způsobilých osob. Pokud vadné zboží nelze opravit nebo pokud by náklady na opravu převýšily hodnotu tohoto zboží, může prodávající toto vadné zboží vyměnit kupujícímu za stejný či obdobný typ bezvadného zboží, jehož hodnota je stejná nebo vyšší, než-li byla hodnota reklamovaného zboží. Výměnou vadného zboží za bezvadné přechází na toto zboží zbylá záruční doba ze zboží vadného. Náklady na reklamaci, která byla zamítnuta, hradí kupující. Za zamítnutnou reklamaci se považuje každá reklamace, kde kupující nedodržel povinnosti ujednané v těchto obchodních podmínkách, zejména pokud vada zboží prokazatelně vznikla neodbornou montáží, manipulací, demontáží nebo používáním pro jiné účely, než-li bylo zboží určeno. Pokud byla vada zboží způsobena zjevně nevhodnou manipulací při přepravě, je povinností kupujícího sepsat zápis o škodě za přítomnosti zástupce přepravce (zpravidla řidiče) a tento doručit nejpozději do 3 prac.dní prodávajícímu. Povinnost kupujícího vyplnit reklamační formulář tím není dotčena. Kupující má právo informovat se na stav své reklamace a to elektronicky na www.satan.cz pod odkazem "Reklamace" se zadáním čísla reklamace z "Reklamačního protokolu" nebo emailem či telefonicky, uvedených v kontaktech.

3. rozpor s kupní smlouvou 

Pokud předmět koupě není ve shodě s kupní smlouvou (rozpor s kupní smlouvou dle §616 občanského zákoníku), má kupující právo, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl předmět koupě do stavu, který bude odpovídat kupní smlouvě. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny předmětu koupě nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

4. pozáruční servis 

Vady zboží po uplynutí záruční doby může kupující nechat odstranit na svůj náklad u osob autorizovaných výrobcem zboží k provádění servisních oprav, přičemž seznam autorizovaných osob nalezne kupující přímo v dokladech dodaných společně se zbožím, případně požádá o sdělení potřebných informací prodávajícího.

5. technická podpora 

Kupující je oprávněn zasílat prodávajícímu dotazy, týkající se standardní technické podpory na úrovni návodu k použití, případně jiné technické dokumentace, vydané výrobcem, a to prostřednictvím adresy prodej@satan.cz. Prodávající je povinen na každý jednotlivý dotaz odpovědět nejpozději následující pracovní den. Tato standardní technická podpora je zdarma. Ve vybraných obchodních případech může prodávající poskytovat placenou službu ´Nadstandardní nepřetržitá technická podpora´, na jejíž poskytování se s kupujícím předem dohodnul.