Obchodní podmínky - eshop

1) Výňatek ze všeobecných obchodních podmínek společnosti SATAN s.r.o.

Ve smyslu § 9, odst. Zák. č. 34/1996 Sb. O ochraně spotřebitele v platném znění, ve znění pozdějšiích změn firma SATAN s.r.o. IČO 06922333 informuje tímto kupujícího o těchto rizicích, souvisejících s poskytovanými TV a rozhlasovými službami, s povahou výrobků, způsobu a datu jeho užívání s tím, že za ně neodpovídá, takto:

a) V případě zakoupení přístupové dekódovací karty (tj. smart karty, viewing karty apod., která je určena k příjmu digitálních kódovaných TV nebo rozhlasových stanic ze satelitu nebo pozemního vysílání, veřejně avizovaných poskytovatelem těchto placených služeb) od firmy SATAN s.r.o., nenese fi. SATAN s.r.o. žádnou zodpovědnost za případné změny nebo úpravy v programové nabídce, vysílacím čase, jakož i ve sktruktuře nebo počtu přijímaných stanic, ke kterým došlo např. v důsledku právního zániku tohoto poskytovatele, převodu práv poskytovatele na jiný právní subjekt, či z důvodu ukončení tohoto vysílání.

b) Fi. SATAN s.r.o. nenese odpovědnost za případné přerušení dodávky placených služeb ze strany provozovatele z důvodů, že se zákazník opozdil se svojí platbou nebo došlo-li ke změnám jeho osobních nebo platebních dispozic, o kterých fi. SATAN s.r.o. včas neinformoval (např. ukončení platnosti nebo vystavení nové platební karty s novými údaji apod.). Zákazník je plně odpovědný za včasné sdělení nových platebních dispozic fi. SATAN s.r.o. (např. údajů o nové platební kartě, ze které jsou prováděny poskytovateli služeb pravidelné měsíční úhrady za objednané služby); případné opomenutí, nesdělení nebo pozdní oznámení těchto nových platebních dispozic ze strany zákazníka nemá právní účinek ve smyslu pozastavení nebo ukončení platnosti smlouvy, která byla uzavřena s provozovatelem ve prospěch zákazníka, a na základě které má zákazník od fi. SATAN s.r.o. k dispozici v užívání přístupovou kartu; provozovatel má v tomto případě právo doúčtovat si zpětně poplatky za celé období, kdy z důvodu opomenutí nebo včasného nesdělení nových platebních dispozic ze strany zákazníka neměl k dispozici a včas platné platební dispozice zákazníka (např. platnou a funkční platební kartu), a to až do doby, kdy zákazník tyto údaje o nových platebních dispozicích fi. SATAN s.r.o. prokazatelně sdělil, a to zejména v tom případě, že zákazník nepodal fi. SATAN s.r.o. písemnou výpověď, kterou by prokazatelně požádal o dočasné přerušení nebo ukončení poskytování placených služeb (viz též pism. f).

c) Fi. SATAN s.r.o. nenese odpovědnost za případné přerušení dodávky placených služeb ze strany provozovatele z důvodů, že se zákazník opozdil se svou platbou nebo došlo-li ke změnám jeho osobních nebo platebních dispozic, o kterých fi. SATAN s.r.o. včas neinformoval (např. ukončení platnosti nebo vystavení nové platební karty s novými údaji apod.)

d) Fi. SATAN s.r.o. neodpovídá za funkčnosti přístupové dekódovací karty, jestliže ji kupující používal v jiném, nežli provozovatelem doporučeném dekodéru nebo dekódovacím CI modulu, prováděl-li na kartě nepovolené úpravy, pokoušel-li se přístupovou kartu programovat nebo do karty neoprávněně nahrát software nebo data, popř. jestliže kupující přístupovou kartu fyzicky poškodil, nebo jestliže v důsledku přílišné tepelné zátěže, nedostatečného větrání technického zařízeni, či nedodržením provozních podmínek zařízení, ve kterým byla karta užívána, došlo ke zkroucení karty nebo k nenávratné změně jejích technických parametrů.

e) Fi. SATAN s.r.o. nemá vliv na činnost provozovatele nebo fungování programu. Podle Zák. o ochraně spotřebitele § 3, pism. a) je SATAN s.r.o. povinen prodávat výrobky ve správné hmotnosti, míře nebo množství a umožnit spotřebiteli překontrolovat si správnost těchto údajů, a dále podle § 3, pism. b) je SATAN s.r.o. povinen prodávat výrobky a poskytovat služby v předepsané nebo schválené jakosti.

g) Při požadavku zákazníka na předčasné ukončení nebo vypovězení poskytované služby předplatného TV nebo rozhlasových programů, lze toto učinit nejdříve po uplynutí 12 měsíců ode dne registrace zákazníka u poskytovatele takové služby; zákazník však v tomto případě nemá nárok na vrácení již zaplaceného poplatku za administrativní služby nebo uhrazeného předplatného. Požadavek na vypovězení poskytované služby musí vznést zákazník v termínu nejpozději 2 měsíce před vypršením probíhajícího 12 měsíčního období předplatného, a to výhradně písemnou formou. Po uplynutí tohoto období již nebude možné službu vypovědět ani ji ukončit a má se tak za to, že zákazník požaduje a souhlasí s tím, aby jeho předplatné TV nebo rozhlasových služeb bylo automaticky prodlouženo o další 12 měsíční období; zákazník je povinen zaplatit za poskytnutí služeb předplatného TV nebo rozhlasových programů i v případě, kdy písemný požadavek na ukončení nebo výpověď služby zaslal nebo předložil fi. SATAN s.r.o., opožděně.

h) V případě dekódovacích karet s předem stanovenou platností např. na 12, 9 nebo 6 měsíců (tzv. prepaid cards), nelze tuto službu v průběhu doby platnosti karty nebo poskytované služby v žádném případě předčasně vypovědět nebo ukončit.

I. ÚVOD
Provozovatelem www.satan.cz a dodavatelem nabízených technologií a příslušenství je společnost SATAN s.r.o., se sídlem Maxima Gorkého 112, Trutnov.
II. IDENTIFIKACE SMLUVNÍCH STRAN 1. prodávající:
SATAN s.r.o., se sídlem Maxima Gorkého 112, Trutnov, IČ: 06922333, firma je vedená u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 41311, DIČ: CZ06922333. 2. kupující:
Za kupujícího lze považovat pouze osobu (fyzickou nebo právnickou), která je jako kupující označena v řádně vyplněných formulářích systému
www.satan.cz. Kupující výslovně prohlašuje, že do příslušných registračních, objednávkových aj. formulářů vyplnil údaje identifikující jeho osobu (jméno a příjmení nebo název obchodní firmy, bydliště nebo sídlo firmy, telefonní čísla, E-mail, IČ, DIČ, místo doručení zboží,...) správně a pravdivě. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke zpracování těchto osobních údajů pro účely uvedené v čl. III. těchto OP. Kupující je povinen vyhovět požadavkům prodávajícího v rámci ověřování správnosti a pravdivosti údajů obsažených ve Formuláři objednávky.
III. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ Osobní údaje, potřebné pro komunikaci s kupujícím, budou použity výhradně pro účely objednávkového systému zboží, pro účely vnitřních rozborů a analýz sloužících k vyhodnocení systému. Provozovatel www.satan.cz si vyhrazuje právo informovat uživatele o svých připravovaných aktivitách - slevy, akce apod. s využitím výše zmiňovaných osobních údajů. Společnost SATAN s.r.o.. se zavazuje, že osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně, s výjimkou případů, kdy tak stanoví zákon ve vztahu k orgánům českého státu a státní správy. Přístup k osobním údajům je umožněn pouze vybraným pracovníkům společnosti SATAN s.r.o.. Registrací údajů v systému je potvrzen souhlas s výše uvedeným účelem použití osobních údajů uživatele a skutečnost, že tato data jsou poskytnuta dobrovolně.
IV. PŘEDMĚT KUPNÍ SMLOUVY

1. závazek prodávajícího
Prodávající se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě a převést na něho vlastnické právo k předmětu koupě.

2. závazek kupujícího
Kupující se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu nebo přepravci sjednanou kupní cenu.

3. předmět koupě
Předmětem koupě podle uzavřené kupní smlouvy je zboží specifikované co do výrobce, názvu, druhu, množství, váhy, rozměrů, ceny apod. v objednávce kupujícího, vyjma případů uvedených v následujícím odstavci.
V. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN PŘI OBJEDNÁNÍ A DODÁNÍ VYBRANÉHO ZBOŽÍ 1. místo a doba dodání
Závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží je splněn doručením zboží v místě dodání zboží a ve sjednané lhůtě dodatelnosti. Místem dodání zboží je místo takto označené kupujícím v objednávkovém formuláři a sjednanou lhůtou dodatelnosti je buď doba, na které se smluvní strany dohodly a nebo lhůta, která je uvedená u konkrétního zboží na
www.satan.cz s tím, že tato lhůta je orientační a může být prodávajícím v odůvodněných případech překročena.
U objednávek přijatých v pracovní dny do 10:00 h. lze zboží, které je skladem, expedovat ještě tentýž den. V ostatních případech lze zboží, které je skladem, expedovat nejbližší následující pracovní den.

2. objednávka
Objednávku lze uskutečnit výhradně elektronicky v obchodě www.satan.cz nebo telefonicky. Odeslaná platná objednávka představuje až na výjimky uvedené v tomto odstavci neodvolatelný návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy týkající se zboží specifikovaného v objednávce. Lhůta pro přijetí návrhu kupujícího na uzavření kupní smlouvy prodávajícím (akceptační lhůta) činí v pracovních dnech zpravidla do 24 hod. počínaje dobou, kdy byla objednávka kupujícím odeslána do www.satan.cz. Objednávka může být zrušena (stornována) v těchto případech:

a)

 

po vzájemné   dohodě, a to v jakémkoli okamžiku, přičemž prodávající je oprávněn storno   objednávky nepřijmout, pokud se nejedná o důvod uvedený v odst. 2.b)

b)

 

ze strany   kupujícího, jen do doby ověření (viz poslední věta odst. 2., čl.II.) a   následného potvrzení objednávky prodávajícím

c)

 

prodávající   si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
 
  1. v případech, že se již zboží nevyrábí nebo nedodává
  2. v případě, že se výrazným způsobem změnila cena zboží od dodavatele
  (V případě, že tato situace nastane, prodávají bude neprodleně kontaktovat   kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil   již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na   jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu, nejdéle však do 14 dní   poté, co se prodávající o této skutečnosti dozvěděl.)
  3. v případě zjevné chyby v ceně zboží, pokud nebude u daného zboží uvedeno,   že se jedná o "mimořádnou slevu" či "akci"
  (Zde bude rozhodující hledisko běžného spotřebitele a zejména rozdíl mezi   "obvyklou cenou" a cenou uvedenou v internetovém obchodě. Cenou   obvyklou se rozumí dle zákona o cenách, cena shodného nebo z hlediska užití   porovnatelného nebo vzájemně zastupitelného zboží. Pokud tento rozdíl bude   značný, půjde o zcela zjevnou chybu a zřejmý omyl, jejímiž následky by byla   platnost uzavřené kupní smlouvy.

d)

 

zákazník i   dodavatel mohou zrušit objednávku zákazníka, bez udání důvodu, až do   potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla   uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.

3. způsob převzetí zboží oprávněnou osobou
Za doručení zboží kupujícímu lze považovat převzetí zboží kupujícím nebo jinou osobou zdržující se v době doručení na místě dodání (oprávněná osoba). Pokud se předávající osobě nepodaří doručit zboží podle předcházející věty, považuje se zboží za doručené jeho převzetím kupujícím v době a místě určeném k vyzvednutí předávající osobou (úložní doba a místo). Úložní dobu a místo oznámí předávající osoba kupujícímu vhodným způsobem. Předání a převzetí zboží musí kupující nebo oprávněná osoba písemně potvrdit předávající osobě.
V případě, že se smluvní strany dohodly na ´osobním odběru v sídle prodávajícího´, lze objednané zboží odebrat ve sjednaném termínu, a to kdykoli v době od 10:00 do 16:00 hod.
V případě dodatečného zjištění nesouladu věcného obsahu převzaté zásilky s údaji na dodacím listě nebo daňovém dokladu je příjemce povinen uplatňovat reklamaci způsobem uvedeným v článku IX., odst. 2 těchto OP, a to v termínu do 3 pracovních dnů od doručení zásilky.

4. úložní doba, částečné plnění
Za doručení zboží kupujícímu lze konečně považovat, v případě jeho nepřevzetí kupujícím či oprávněnou osobou, poslední den úložní lhůty určené k vyzvednutí předávající osobou. Kupující je vždy povinen převzít zboží dodané nejpozději 7 dnů po uplynutí dodací lhůty. Kupující je povinen přijmout také částečné plnění, tedy dodání pouze části předmětu koupě. Pokud se strany nedohodnou v konkrétním případě jinak, zaniká částečným plněním závazek prodávajícího dodat zbývající část předmětu koupě

5. doprava
Prodávající zajistí dopravu zboží do místa dodání. Prodávající je oprávněn dopravit zboží prostřednictvím třetí osoby (předávající osoby). Dopravu zboží zajistí prodávající dle dispozic, které kupující uvedl do objednávkového formuláře. Případná úhrada nákladů dopravy ze strany kupujícího (dle podmínek uvedených v čl. VI.) je splatná společně se sjednanou kupní cenou.
VI. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 1. cena předmětu koupě
a) Smluvní strany se dohodly na kupní ceně předmětu koupě, která je jako cena objednaného zboží uvedena v katalogu zboží prodávajícího, tato kupní cena již obsahuje DPH. Kupní cena může být kupujícím uhrazena pouze způsoby, které jsou nabízeny na satan.cz. Uhrazení kupní ceny je podmínkou předání předmětu koupě kupujícímu a přechodu vlastnického práva k předmětu koupě na kupujícího. b)Kupující, kteří se prokáží Osvědčením o registraci pro daň z přidané hodnoty, vydaným příslušným orgánem Slovenské republiky, bude kupní cena snížena o DPH (od 1.1.2010 se jedná o sazbu 20%). c) Pro účely přepočtu kupní ceny z české koruny na EURO je použit
kurz ČSOB devizy prodej, a to ke dni platby.

2. zpoplatnění dopravy
a) Ke kupní ceně (viz předcházející odstavec) bude připočten paušální poplatek, stanovený v závislosti na způsobu zvolené dopravy v rámci České republiky a v závislosti na výši celkové ceny objednávaného zboží:

a)

 

poplatek   100 Kč (s DPH) - dovoz zboží v celkové hodnotě do 7.000 Kč (s DPH)

b)

 

ve všech   ostatních případech se poplatek neúčtuje


V ceně dopravného je zahrnut i jeden opakovaný dovoz zboží pro případ prvotního nezastižení zákazníka a veškeré další související náklady spojené s balením a expedicí objednaného zboží.
U vybraných druhů zboží, které jsou v nabídce zvlášť označeny, je dopravné hrazeno kupujícím bez ohledu na výši kupní ceny. b) V případě dopravy na Slovensko bude přesná výše nákladů na přepravu dohodnuta při telefonickém ověření objednávky a bude vycházet z ceníku přepravy společnosti PPL. Obvyklá cena dopravného je 230,- Kč (do váhy 32 kg).
3. doběrečné
Při objednávce v hodnotě do 7.000 Kč s DPH je poplatek za odeslání objednávky na dobírku 40 Kč s DPH. V případě objednávky na Slovensko je hodnota dobírky 50,- Kč.
4. ostatní náklady
Každá ze smluvních stran si hradí veškeré náklady spojené s využitím internetové aplikace satan.cz, především pak náklady spojené s užitím příslušného hardware a software a přístupem na internet, vyjma případů uvedených v následujícím odstavci.
5. Náklady prodávajícího spojené s vymáháním nesplacené kupní ceny předmětu koupě
Prodávající, který je v situaci, že vymáhá na kupujícím dlouhodobě (více jak 30 dní po lhůtě splatnosti) nesplacenou kupní cenu předmětu koupě, je oprávněn k těmto úkonům zmocnit svého právního zástupce (advokáta). Kupující souhlasí, že prodávajícímu uhradí paušální poplatek ve výši 1.000 Kč ve všech případech, kdy od advokáta prodávající obdrží oprávněnou výzvu k úhradě nesplacené kupní ceny.
VII. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1. kupující
Kupující *) je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to vrácením nepoškozeného a nepoužitého předmětu koupě v původním nepoškozeném obalu včetně příslušenství, veškerého označení použitého výrobcem, návodu a záručního listu nejpozději do 14 dnů od převzetí předmětu koupě. Je-li k zakoupenému a řádně zaplacenému předmětu koupě přidán v rámci akční nabídky další předmět zdarma, je v případě odstoupení od kupní smlouvy kupující povinen vrátit i tento nepoškozený a nepoužitý předmět v původním nepoškozeném obalu. Kupující není oprávněn podle předcházející věty odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je mimo jiné koupě zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání. Obecná úprava odstoupení od kupní smlouvy je obsažena v ustanoveních § 52 a násl. Občanského zákoníku.

*) pokud se jedná o kupujícího, který uzavřel tzv. spotřebitelskou smlouvu (§ 52 a násl. Občanského zákoníku)

2. prodávající
Prodávající je oprávněn písemně odstoupit od kupní smlouvy, jestliže předávající osoba vrátí zpět prodávajícímu předmět koupě nepřevzatý kupujícím v úložní době (viz čl. V.3.) těchto podmínek. V případě ukončení smluvního vztahu v souladu s předcházející větou je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré vynaložené náklady a škody vzniklé v důsledku nemožnosti splnit předmět kupní smlouvy.

VIII. VĚRNOSTNÍ PROGRAM PRO STÁLÉ KLIENTY Při opakovaných nákupech ve www.satan.cz má kupující nárok na slevu u všech na dálku prodávaných položek. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu pravidel věrnostního programu a úpravu výše slevy u některých specifických druhů zboží.

IX. ZÁRUKA, REKLAMACE VAD PŘEDMĚTU KOUPĚ, SERVIS

1. záruční doba
Prodávající odpovídá kupujícímu za vady předmětu koupě, které se vyskytnou v záruční době. Záruční doba činí v případě spotřebitelských smluv (§ 52 a násl. Občanského zákoníku) 24 měsíců. V ostatních případech činí záruční doba 12 měsíců, pokud u jednotlivého konkrétního zboží nebude určena záručním listem*) doba kratší. V případě záruky poskytnuté záručním listem, odpovídá prodávající kupujícímu za vady předmětu koupě pouze v rozsahu vymezeném v záručním listě. *) nebo jiným dokladem, např. dodací list, který obsahuje předepsané náležitosti

2. oznámení vady
Práva z odpovědnosti za vady je povinen uplatnit kupující u prodávajícího v záruční době, jinak zaniknou, a to výhradně elektronickou formou na internetové adrese www.satan.cz pod odkazem "Reklamace", resp. vyplněním elektronického formuláře. Na základě vyplnění všech náležitých údajů v elektronickém formuláři o reklamaci, obdrží kupující "Reklamační protokol s číslem reklamace", který podepsaný a v tištěné podobě zašle společně s vadným zbožím na své náklady na adresu prodávajícího, a to bez zbytečného odkladu po zjištění vady zboží. Prodávajícím nejsou přijímány zásilky na náklady prodávajícího (např. na dobírku). Prodávající v případě uznané reklamace, respektive u opraveného zboží toto dopraví na své náklady kupujícímu. Odstranění vad zboží zajistí v záruční době na svůj náklad prodávající u osob autorizovaných výrobcem zboží k provádění servisních oprav nebo u jiných odborně způsobilých osob. Pokud vadné zboží nelze opravit nebo pokud by náklady na opravu převýšily hodnotu tohoto zboží, může prodávající toto vadné zboží vyměnit kupujícímu za stejný či obdobný typ bezvadného zboží, jehož hodnota je stejná nebo vyšší, než-li byla hodnota reklamovaného zboží. Výměnou vadného zboží za bezvadné přechází na toto zboží zbylá záruční doba ze zboží vadného. Náklady na reklamaci, která byla zamítnuta, hradí kupující. Za zamítnutou reklamaci se považuje každá reklamace, kde kupující nedodržel povinnosti ujednané v těchto obchodních podmínkách, zejména pokud vada zboží prokazatelně vznikla neodbornou montáží, manipulací, demontáží nebo používáním pro jiné účely, než-li bylo zboží určeno. Pokud byla vada zboží způsobena zjevně nevhodnou manipulací při přepravě, je povinností kupujícího sepsat zápis o škodě za přítomnosti zástupce přepravce (zpravidla řidiče) a tento doručit nejpozději do 3 pracovních dní prodávajícímu. Povinnost kupujícího vyplnit reklamační formulář tím není dotčena. Kupující má právo informovat se na stav své reklamace a to elektronicky na www.satan.cz pod odkazem "Reklamace" se zadáním čísla reklamace z "Reklamačního protokolu" nebo emailem či telefonicky, uvedených v kontaktech.

3. rozpor s kupní smlouvou
Pokud předmět koupě není ve shodě s kupní smlouvou (rozpor s kupní smlouvou dle §616 občanského zákoníku), má kupující právo, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl předmět koupě do stavu, který bude odpovídat kupní smlouvě. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny předmětu koupě nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

4. pozáruční servis
Vady zboží po uplynutí záruční doby může kupující nechat odstranit na svůj náklad u osob autorizovaných výrobcem zboží k provádění servisních oprav, přičemž seznam autorizovaných osob nalezne kupující přímo v dokladech dodaných společně se zbožím, případně požádá o sdělení potřebných informací prodávajícího.

5. technická podpora
Kupující je oprávněn zasílat prodávajícímu dotazy, týkající se standardní technické podpory na úrovni návodu k použití, případně jiné technické dokumentace, vydané výrobcem, a to prostřednictvím adresy prodej@satan.cz. Prodávající je povinen na každý jednotlivý dotaz odpovědět nejpozději následující pracovní den. Tato standardní technická podpora je zdarma. Ve vybraných obchodních případech může prodávající poskytovat placenou službu ´Nadstandardní nepřetržitá technická podpora´, na jejíž poskytování se s kupujícím předem dohodnul.
X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené v těchto podmínkách se řídí právní úpravou občanského zákoníku.
  2. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné s účinnosti od 8. 8. 2008.
    XI. SCHVÁLENÍ OP ZE STRANY KUPUJÍCÍHO

V okamžiku, kdy kupující v systému www.satan.cz klikne na odkaz "OBJEDNAT" umístěný pod formulářem objednávky, má prodávající za to, že ze strany kupujícího byly tyto Obchodní podmínky řádně prostudovány a jsou tak bezvýhradně akceptovány a podle vůle kupujícího se stávají součástí ujednání stran v kupní smlouvě.